คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือประชาชน


ประกาศ เรื่องการใช้คู่มือปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชน


คำนิยามและประเภทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง-ภาษี


ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90%


เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย


เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564


คู่มือปฏิบัติงานตามระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  (1)