หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
  ข่าวสาร  
 
 
 

 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
ม. 4  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน                              55170

                      หนังสือรับรอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬากลาง เพื่อให้ประชาชน  เยาชนในตำบลน้ำพางได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย และนันทนาการ สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด ข้าพเจ้านายเทียบ  แก้วใส             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬากลาง  อบต.น้ำพาง  สามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายเทียบ  แก้วใส)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพางสนามกีฬากลาง

ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำปูน
ม. 1  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด       ข้าพเจ้านายอิทธิพล  คำหอม  ผู้ใหญ่บ้านน้ำปูน  หมู่ที่ 1  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน        และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายอิทธิพล  คำหอม)
           ผู้ใหญ่บ้านน้ำปูน  หมู่ที่ 1

ลานกีฬาหมู่ที่ 1  บ้านน้ำปูน
ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำลาน
ม. 2  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำลาน หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายภานุพงษ์  อินต๊ะภา  ผู้ใหญ่บ้านน้ำลาน  หมู่ที่ 2  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน            และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายภานุพงษ์  อินต๊ะภา)
            ผู้ใหญ่บ้านน้ำลาน  หมู่ที่ 2


ลานกีฬาหมู่ที่ 2  บ้านน้ำลานที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำแนะ
ม. 3  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำแนะ หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายเพชร แก้วใส  ผู้ใหญ่บ้านน้ำแนะ  หมู่ที่ 3  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายเพชร  แก้วใส)
        ผู้ใหญ่บ้านน้ำแนะ  หมู่ที่ 3

ลานกีฬาหมู่ที่ 3  บ้านน้ำแนะที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการกำนันตำบลน้ำพาง
ม. 2  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายสวาท  ธรรมรักษา  กำนันตำบลน้ำพาง  หมู่ที่ 4  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน            และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายสวาท  ธรรมรักษา)
        กำนันตำบลน้ำพาง  หมู่ที่ 4

ลานกีฬาหมู่ที่ 4  บ้านน้ำพาง

ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำว้า
ม. 5  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำว้า หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านางพรพรรณ  นันใจ  ผู้ใหญ่บ้านน้ำว้า  หมู่ที่ 5  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
    (นางพรพรรณ  นันใจ)  
ผู้ใหญ่บ้านน้ำว้า หมู่ที่ 5  

ลานกีฬาหมู่ที่ 5  บ้านน้ำว้า

ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำปุ๊
ม. 6  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำปุ๊ หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายวิชาญ  ประทอง  ผู้ใหญ่บ้านน้ำปุ๊  หมู่ที่ 6  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายวิชาญ  ประทอง)
        ผู้ใหญ่บ้านน้ำปุ๊  หมู่ที่ 6ลานกีฬาหมู่ที่ 6  บ้านน้ำปุ๊


ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่
ม. 7  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายจำลอง  โสมงคล  ผู้ใหญ่บ้านใหม่  หมู่ที่ 7  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายจำลอง  โสมงคล)
        ผู้ใหญ่บ้านใหม่  หมู่ที่ 7ลานกีฬาหมู่ที่ 7  บ้านใหม่
ที่  พิเศษ/2563                                                                     ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำพระทัย
ม. 7  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                     น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 8  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายนิพนธ์  อินขาว  ผู้ใหญ่บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 8  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายนิพนธ์  อินขาว)
        ผู้ใหญ่บ้านน้ำพระทัย  หมู่ที่ 8

ลานกีฬาหมู่ที่ 8  บ้านน้ำพระทัย


ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำตวง
ม. 9  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายซอ  แซ่โซ้ง  ผู้ใหญ่บ้านน้ำตวง  หมู่ที่ 9  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


  (ลงชื่อ)
   (นายซอ  แซ่โซ้ง)
        ผู้ใหญ่บ้านน้ำตวง  หมู่ที่ 9ลานกีฬาหมู่ที่ 9  บ้านน้ำตวง

ที่  พิเศษ/2563                                                                       ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านร่มเกล้า
ม. 10  อำเภอแม่จริม  จังหวัด                                 น่าน    55170
                      หนังสือรับรอง

ตามที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   ได้รับงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน จัดให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน  เยาชนในหมู่บ้านได้ใช้สนามกีฬาในการออกกำลังกาย ทั้งในเวลากลางวัน  และกลางคืน สามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกๆวัน  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  ข้าพเจ้านายสงวน    แซ่โซ้ง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มเกล้า  หมู่ที่ 10  ขอรับรองว่าเป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  และสามารถใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  (ลงชื่อ)
   (นายสงวน    แซ่โซ้ง  )
        ผู้ใหญ่บ้านร่มเกล้า  หมู่ที่ 10ลานกีฬาหมู่ที่ 10  บ้านร่มเกล้า


 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 15.49 น. โดย คุณ ประจวน ขันใหญ่

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-852-5046
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 3,318,703 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10