หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
“ สร้างสังคมน่าอยู่ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำพาง
ล่องแก่งน้ำว้า บ้านน้ำปุ๊
ถ้ำลานเท ณ วัดน้ำลาน
1
2
3
4
5
 
   
  Hot News  
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.น้ำพาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายเทียบ แก้วใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     


-VDO วีดิทัศน์- [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามเข้า - ออกสถานที่ที่กำหนดและห้าม [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือส [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีง [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (ขอบ้านเลขที่ใหม่) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
หนังสือขอรับรองพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศ รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การทำสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศ รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศ รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 62 
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 93 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุบ้านน้ำแนะ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จัง [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศประกวดราคาโครงการถมดินต่อเติมสนามกีฬาบ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
   
 
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 26  ตอบ 0  
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กพส. มท 0810.6/ว879  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว874  [ 28 เม.ย. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว876  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5529-5601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5505-5528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว871  [ 28 เม.ย. 2564 ]
 
 
นน 0023.5/ว180  แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.5/ว0181  แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.5/ว1855  เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.5/ว1856  โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1863  แนวทางการปฏิบัติรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1864  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 7067   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานนุบาลของ อปท. ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 7064  เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 0183  แนวทางการขยายรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1854  ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ 7166  หารือการขอกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.ปัว)  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/7162  การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แจ้ง อบจ.น่าน  [ 30 เม.ย. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1832  เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 0144  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลกองควาย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 1825  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 0182  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ อปท. ในสังกัด  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.4/ว1802  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั้น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 1798  ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 [ แนบ1 ]  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 1800  การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) (แจ้ง อบจ.และ ทม.น่าน)  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
นน 0023.3/ว 1799  เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
 
 
อบต.ป่าคา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2564 [ 29 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำแก่น สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางเวียง [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางเวียง ฝ่ายสาธารณสุขฯพร้อมด้วยงานนิติกร ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการลักลอบเผาขยะม [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางเวียง ร่วมเเสดงความยินดีเเละต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางเวียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง สมัยสามัญ ครั้งเเรก ประจำปี ๒๕๖๔(ครั้งที่ ๑) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางเวียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางเวียง ครั้งแรก ณ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าคา ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่าแลวหลวง ทำความสะอาดตลาดสดในเขตพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.น้ำพาง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามเข้า - ออกสถานที่ที่กำหนดและห้าม [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.น้ำพาง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.น้ำพาง ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.แม่สาคร คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.ป่าคา คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ห้ามเข้า-ออกสถานที่ที่กำหนด และห้ามก [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ป่าคา คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
 
 


อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัด [ 5 พ.ค. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัด [ 5 พ.ค. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.แสนทอง จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง ห [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]อบต.แสนทอง จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต [ 23 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายชื่อ สมุดคู่มือ เข็มและสลิงค์ โดยวิธีเฉพาะ [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 410 โดยวิธี [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างสำรวจข้อมูลสุนัข/แมว ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง สำหรับดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนป [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายอินถา-สะพานทุ่งใต้ บ้านนาทราย หมู่ที [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัด [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายอินถา-สะพานทุ่งใต้ บ้านนาทราย หมู่ที [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.แสนทอง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัด [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำเพื่อป้องกันแนวตลิ่งพัง บ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพาง อ [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478580016 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) หมายเลชครุภัณฑ์ 478600023 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ หมายเลขครุภัณฑ์ 456490003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.น้ำพาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปูน โดยวิธีเฉพ [ 5 เม.ย. 2564 ]

 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       

ขนมดอกจอก

ล่องแก่งน้ำว้า
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 081-035-1465
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-852-5046
   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170  
โทรศัพท์ : 054-059-681 โทรสาร : 054-059-682  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง  
จำนวนผู้เข้าชม 159,834 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10